İlkelliğin Şiddeti
Enerjinin negatif kullanımı..

"(...) Bufacchi VITTORIO, şiddet ve kuvvet ilişkisinin literatürde en çok tartışılan konu olduğunu belirtir. Bunun nedeni belki fenomenin ilk görünümünün kuvvet üzerinden olması
ya da tanımın soyut değil ama somut olması olabilir ama nedeni ne olursa olsun şiddetin kuvvet tabanlı tanımı dar çerçeveli bir tanım olarak bulunur. 

Oysa kuvveti örneğin ihlal üzerinden tanımlamak sınırları daha geniş ve hatta belirsiz bir tanım olarak görülür.

Bu dar tanımlı şiddet tanımında, kuvvetin kasti ve niyetli, planlı bir şekilde uygulandığı iddia edilir. Dolayısıyla kuvvetin zarar vericiliği kasti olarak yapılan bir zarar vericiliktir. Ayrıca bu durum karşı tarafın istemediği bir durumdur.

Şu halde şiddet, istenmeyen, kasıtlı, planlı ve de yıkıcı ve zarar verici enerji ve kuvvet kullanımı olarak ele alınır bu tanım çerçevesinde. Yine bu çerçevede bir tanım geliştirmeye çalışan Back ALLAN ise, şiddeti saldırı (aggression) kavramı kapsamında inceler.

Saldırının, yönelimsel kuvvetlilik eylemi olarak belirdiğini belirtir. Back, “cansız nesneler
zorlamalı eylemlerde bulunabilirken, sadece canlı failler, insanlar ya da hayvanlar, amaç-yönelimli davranış yetisine sahiptirler ve bu anlamda ‘saldırganca’ davranabilirler” der. Böylece Back, saldırganlığı, amaçlı bir zor kullanımı olarak saptar. Bu saptama, daha önceki şiddetin kasti ve planlı kuvvet uygulanımı şeklindeki tanımına uygundur. Esasında Back’in saldırı için verdiği tam tanım, “vücuda zarar verici ya da kişinin özgürlüğüne kuvvetlice müdahale edici fiziksel kuvvet kullanımı” dır

Tanımdan da anlaşılabileceği gibi, saldırı kavramı üzerinden betimlenen şiddet fiziksel kuvvetin uygulamasını içermektedir. Buna göre vücuda zarar verilmesi veya özgürlüğe müdahale bu uygulamada karşılaşılabilecek olan durumlardır. Tanımda yer alan “Özgürlüğe Müdahale” ifadesi ise, kuvvet tabanlı şiddet tanımında kullanılan belki de şu ana kadarki tek soyut ifadedir. 

Benzeri bir tartışma ise, şiddet tanımında ahlakiliği geçirip geçirmemekle ilgili tartışmadır. Saldırganlık ve dolayısıyla şiddet ahlaki midir değil midir? 

Back, şiddeti ahlak dışı olarak tanımlamanın mümkün olduğunu söyler. Buna göre, şiddet moral bir bileşen içermektedir ve pejoratif anlamda ahlaki olarak yanlış bir seçimdir. Paul WOLFF da kuvveti ahlaki bakımdan nötr bir kavram olarak ele alırken şiddeti ahlaki bir kavram olarak düşünür. 

Bu ayrıntıdan yola çıkan Paul WOLFF, şiddeti bedene kuvvet uygulama ile sınırlamanın doğru olmadığı görüşünü savunur. Böylelikle fiziki şiddet tanımının yetersizliğine ilişkin önemli bir saptama yapılmış olur. (...)" 
(Kaynak: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Şiddetin İzini Sürmek, Şiddet Nedir? (Yücel DURSUN):
http://www.flsfdergisi.com/sayi12/1-18.pdf